REGULAMIN

CSARENA ELBLĄG

LIMITY

r

DO 320 FPS - na kulach 0.20g

maksymalna prędkość wylotowa
nie może przekroczyć 1J na kulach docelowych.

[

TYLKO SEMI

na arenie obowiązuje ogień pojedynczy, zakazane granie jest w trybie auto

,

1.5 metra

minimalny limit dystansowy z jakiego możliwe jest oddanie strzału

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywki Air Soft Gun (ASG) jest firma cs_arena Emilia Iwanow, mieszcząca się w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2A hala F.
 2. Integralną częścią tego regulaminu stanowi druk oświadczenia uczestników rozgrywek Air Soft Gun (ASG) zwany dalej Oświadczeniem Gracza.
 3. Do gry przystąpić mogą osoby:

* W wieku powyżej 13 lat, za pisemna zgodą rodziców;

* Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

* Akceptujące niniejszy regulamin składając swój podpis na Oświadczeniu gracza.

 1. Do gry może służyć tylko sprzęt dostarczony przez organizatora o prędkości wylotowej niewiększej niż 320fps (mierzona na kulkach o wadze 0,20g). Używanie innego sprzętu dozwolone tylko za zgodą organizatora.
 2. Zestaw dostarczony przez organizatora składa się z: Karabinku ASG, maski ochronnej, kombinezonu ochronnego, rękawic i okularów, zwany dalej Zestawem.
 • 2 ZASADY GRY
 1. Gra rozpoczynana i kończona jest na sygnał prowadzącego.
 2. Wyeliminowanie gracza z gry następuje po trafieniu kulką BB, po własnej deklaracji uczestnika o rezygnacji z gry przez trafienie.
 3. Wyeliminowany gracz krzyczy „TRAFIONY” i włącza bransoletę świetlną, następnie opuszcza arenę najkrótszą możliwą drogą zachowując przy tym opuszczony karabinek ASG. Po opuszczeniu areny należy zabezpieczyć sprzęt. Zdjęcie gogli ochronnych jest dopuszczane tylko poza terenem rozgrywki i za zgodą prowadzących. Przymusowa przerwa po trafieniu, trwa do czasu zakończenia rozgrywki.
 4. Minimalna bezpieczna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą dokonać gracze na własną odpowiedzialność, tylko za zgodą wszystkich uczestników.
 5. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów niebędących celem gry bądź też graczy wyeliminowanych kategorycznie zabronione.
 • 3 ZASADY ZACHOWANIA NA ARENIE
 1. Gra odbywać się może wyłącznie na arenie gry wyznaczonym przez organizatora gry.
 2. Granicę pola gry i strefę bezpieczną wyznacza organizator.
 3. Na polu gry obowiązuje zakaz agresywnego zachowania wobec innych osób- popychania, uderzania, rzucania przedmiotami, agresywnego kontaktu fizycznego. Osoby agresywne i wulgarne zostaną usunięte z pola gry bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów.
 4. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby postronnej należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
 • 4 UCZESTNICY ROZGRYWKI
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania karabinku ASG.
 2. Użytkownik oświadcza, że otrzymał kompletny wolny od wad Zestaw do gry i nie ma, co do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników zostaje przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ma obowiązek stosowania się do wszelkich zasad i zaleceń organizatorów. Jednocześnie jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania Karabinku ASG.
 4. Każdy gracz przebywający na arenie zobligowany jest do noszenia ubrania ochronnego (kombinezonu) wraz z maską ochronną. W przypadku pojawienia się na polu gry osoby łamiącej postanowienie tego punktu regulaminu, należy natychmiast przerwać grę i poinformować o zaistniałym fakcie organizatora.
 5. Uczestnik rozgrywki zobligowany jest do informowania organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z działaniem zestawu do gry.
 6. Osoby uczestniczące w grze, po jej zakończeniu są zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia są zobowiązane do zapłacenia kosztów zakupu takiego samego sprzętu. Punkt ten nie dotyczy usterek związanych z prawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi lub zwierząt zostaną natychmiast wydaleni z pola gry, bez możliwości zwrotu kosztów za wypożyczony sprzęt lub niewykorzystane kulki.
 • 5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Uczestnik rozgrywek oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów multimedialnych zdjęć / filmów pozyskanych w trakcie rozgrywki ze swoim wizerunkiem w Internecie (na stronie internetowej organizatora rozgrywek)”.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie skutki, wypadki, uszczerbki na zdrowiu, urazy emocjonalne, utratę życia, wszelkie szkody materialne wynikające z udziału w grach i nieprzestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Do gry może przystąpić osoba, która zapoznała się niniejszym REGULAMINEM ROZGRYWEK Air Soft Gun, została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa, obsługi sprzętu oraz podpisała stosowne OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROZGRYWEK Air Soft Gun.
 3. Rozgrywka może dojść do skutku przy minimalnej ilości dwóch uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rozgrywki. Odwołanie rezerwacji terminu rozgrywki spowodowane jest zdarzeniami nieprzewidzianymi przez organizatora

REGULAMIN GIER OTWARTYCH

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Limity:
  – do 320fps na kulkach 0.20g ( max 1J – dżul – na kulkach docelowych, przy czym maksymalna waga kulki nie może przekraczać 0.23g ) – podczas chronowania gracz z własną repliką zobowiązany jest do podania wagi kulek, których będzie używał podczas gry,
  – ogień pojedynczy,
  – 1,5m limit dystansowy
 • ZASADY:
  1.Wiek – Do gry dopuszczamy osoby od 13. roku życia, które posiadają ze sobą zgodę od rodzica bądź opiekuna prawnego.
  2. Obowiązkowa maska Stalker bądź odpowiednik (ochrona twarzy)
  3. Obowiązkowe okulary bądź gogle atestowane
  4. Gry zaczynamy zawsze punktualnie.
  5. Osoby nietrzeźwe nie zostaną dopuszczone do rozgrywki, będą też musiały opuścić teren imprezy.
  6. Pirotechnika jest zakazana.

CSARENA

+48 690-691-234

Adres:

82-300 Elbląg
Al. Grunwaldzka 2A HALA F

Email:

biuro[@]csarena.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek- 10:00-21:30
Wtorek- 10:00-21:30
Środa- 10:00-21:30
Czwartek GO- 18:30-21:30
Piątek- 10:00-21:30
Sobota- 10:00-21:30
Niedziela- 10:00-21:30

MAPA DOJAZDU: